Osnovni dokumenti in pravilniki

Na področju športa strokovni delavci v športu in vse športne organizacije delujejo na podlagi Zakona o športu, ter svojih internih Pravilnikih oziroma dokumentih.

Dokumenti FZS:

Področje usposabljanja ureja  Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (2. in 3. člen):

Licenca OKS je potrdilo o permanentnem strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v športu, ki je pogoj za opravljanje strokovnega dela v športu.
V skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS potrjenih s strani Strokovnega sveta RS za šport (v nadaljevanju SSRSŠ) so nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o društvih in včlanjene v OKS v skupino NPŠZ. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena ZSpo ima v primeru, če je za športno panogo ustanovljenih več NPŠZ, v skladu s tem zakonom določene pravice in obveznosti le tista, ki je včlanjena v OKS ali v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi SSRSŠ.

Po uspešno zaključenem usposabljanju FZS, ste kot verificiran kader na področju športa vpisani na seznam kadra FZS, ter OKS-ov seznam.

Sistem licenciranja FZS si lahko preberete v PRAVILNIKU O LICENCAH!

Usposabljanja ureja PRAVILNIK O USPOSABLJANJU!

Licenco oziroma licenčno kartico prejmete na podlagi Zahtevka za izdajo licenčne kartice.

Aktualnim tečajnikom se licenčna kartica izda samodejno (ne potrebujete oddajati zahtevka).

Vsi, ki želite podaljšati licenco (prejeti nalepko), to storite z oddajo Zahtevka za podaljšanje licence.

K zahtevku vedno priložite dokumentacijo iz katere je razvidno, da ste zbrali zadostno število licenčnih točk, glede na Pravilnik o licencah.