Osnovni dokumenti in pravilniki

Na področju športa strokovni delavci v športu in vse športne organizacije delujejo na podlagi Zakona o športu, ter svojih internih Pravilnikih oziroma dokumentih.

Dokumenti FZS:

Področje usposabljanja ureja  Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu (2. in 3. člen):

Licenca OKS je potrdilo o permanentnem strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v športu, ki je pogoj za opravljanje strokovnega dela v športu.
V skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS potrjenih s strani Strokovnega sveta RS za šport (v nadaljevanju SSRSŠ) so nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) zveze društev registrirane v skladu z Zakonom o društvih in včlanjene v OKS v skupino NPŠZ. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena ZSpo ima v primeru, če je za športno panogo ustanovljenih več NPŠZ, v skladu s tem zakonom določene pravice in obveznosti le tista, ki je včlanjena v OKS ali v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi SSRSŠ.

Po uspešno zaključenem usposabljanju FZS, ste kot verificiran kader na področju športa vpisani na seznam kadra FZS, ter OKS-ov seznam.

Sistem licenciranja FZS si lahko preberete v PRAVILNIKU O LICENCAH!

Usposabljanja ureja PRAVILNIK O USPOSABLJANJU!

Licenco oziroma licenčno kartico prejmete na podlagi dokumenta-Zahtevek za izdajo licenčne kartice

Aktualnim tečajnikom se licenčna kartica izda samodejno (ne potrebujete oddajati zahtevka).

Vsi, ki želite podaljšati licenco (prejeti nalepko), to storite z oddajo obrazca –Zahtevek_za_podaljšanje licence (nalepka)

K zahtevku vedno priložite dokumentacijo iz katere je razvidno, da ste zbrali zadostno število licenčnih točk, glede na Pravilnik o licencah.