Usposabljanje

PO USPEŠNO KONČANEM USPOSABLJANJU NA FZS: 

    • Boste prejeli mednarodno veljavno licenco potrjeno iz strani Sveta RS za šport, ter OKS-a.
      EU veljavnost licence si uredite pri  European register of exercise professionals (priložite dokumentacijo FZS – diplomo + program usposabljanja).
    • Veljavnost licence izven EU, si uredite z verifikacijo pri pristojni organizaciji v posamezni državi (priložite dokumentacijo FZS – diplomo + program usposabljanja).

Usposabljanja na FZS temeljijo na Zakonu o športu, PRAVILNIKU O USPOSABLJANJU in PRAVILNIKU O LICENCAH.

STROKOVNO USPOSABLJANJE IN LICENCIRANJE ZA PROGRAME: FITNESA, SKUPINSKE FITNES VADBE IN PILATESA

V preteklih letih se je s strani Tržne inšpekcije Republike Slovenije (RS) začelo obširno preverjanje strokovne usposobljenosti kadrov za delo v športu in fitnes centrih. Tržna inšpekcija je ugotovila večje število nepravilnosti v zvezi s strokovno usposobljenostjo in veljavnostjo licenc za tekoče leto. Marsikateri športni delavec ali lastnik fitnes centra ni bil seznanjen z veljavno športno in ostalo zakonodajo, ki določa pravila za organizacijo in izvajanje varne športne vadbe. Tudi krovna slovenska športna organizacija (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez; OKS) ni imela celostno urejenega sistema licenciranih strokovnih kadrov. Po prvih pregledih praktične izvedbe različnih športnih vadb (predvsem v večjem številu fitnes centrov), je bilo jasno, da se je zaradi dolgoletne odsotnosti inšpektorjev oz. nadzora, izvajanje določil Zakona o športu in ostale navezujoče zakonodaje zelo zanemarilo. Veliko zadev se je dogajala mimo zakonsko določenih pravil in omejitev, na škodo udeležencev vadbe in javnega interesa v športu.

V zvezi s tem in za lažje razumevanje zadev in pogojev, ki jih je potrebno organizirati in izvesti, da poteka športna vadba (tudi v fitnes centrih) skladno z veljavno zakonodaja RS, je pomembno, da razumemo naslednja dejstva:

1. Športno vadbo lahko vodi samo strokovni kader, ki ima v RS veljavno strokovno usposobljenost oziroma izobrazbo. (Zakon o športu RS: »Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost«; več v 26. – 31. členu zakona).

2. Ustrezno usposobljenost za vodenje športnih programov je možno pridobiti samo z udeležbo na tečajih strokovnega usposabljanja, katerih programi so potrjeni s strani Strokovnega sveta RS za šport (SS RS).
Strokovno usposabljanje izvajajo nacionalne panožne športne zveze. Seznam teh veljavnih programov strokovnih usposabljanj se lahko preveri na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Če programa strokovnega usposabljanja ni na tej uradni spletni strani, pomeni, da nekdo, ki je opravil eno od mnogoštevilnih »strokovnih usposabljanj«, ki jih ponujajo različne organizacije ali posamezniki na »prostem trgu«, ne pridobi »uradno veljavne strokovne usposobljenosti« za delo v športu ali fitnes centru. Prav tako diplome in potrdila, ki se jih pridobi na ta način, nimajo zakonsko uradne veljave.

3. Za področje vodenja vadbe v fitnesu, skupinskih fitnes vadbah (katerekoli oblike) in pilatesa je potrebno imeti strokovno usposobljenost za fitnes ali za skupinsko fitnes vadbo ali za pilates, za katere je SS RS za šport RS izdalo zadnji veljaven sklep.
FITNES ZVEZA Slovenije (FZS) ima po tem sklepu potrjene programe za izvajanje naslednjih strokovnih usposabljanj:

Fitnes:

strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj fitnesa«
strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor fitnesa«
strokovni delavec 3 – naziv »trener fitnesa«
Skupinska fitnes vadba:
strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj skupinske fitnes vadbe«
strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor skupinske fitnes vadbe«
Pilates:

strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj pilatesa«

strokovni delavec 2 – naziv »inštruktor pilatesa«

Skupinska vadba na sobnih kolesih:

strokovni delavec 1 – naziv »vaditelj skupinske vadbe na sobnih kolesih«

Skladno s sklepom SS RS, veljavno zakonodajo in razvojnimi trendi na področju fitnesa, se v FZS trudimo, da v sistemu strokovnega usposabljanja inovativno delujejo vsi vidni slovenski in tuji priznani strokovnjaki. Na ta način poskušamo vsem našim strokovnim kadrom zagotoviti kvalitetne informacije in jih pripraviti za dobro in učinkovito delo v športni praksi. Razpisi tečajev oz. strokovna usposabljanja so javna in objavljena tudi na spletnem portalu FZS. Celoten nadzor vodi Strokovni svet FZS, ki ga vodijo vodilni strokovnjaki iz Katedra za fitnes na Fakulteti za šport na Univerzi v Ljubljani.

4. Na slovenskem »prostem trgu« so prisotna tudi mnogoštevilna različna »strokovna usposabljanja« za »Zumbo, Les Mills programe, pilatese raznih blagovnih znamk, TRX, …«, ki izdajajo mednarodne franšizne licence za vodenje tovrstne vadbe. Ti programi so tržno zaščiteni, zato je potrebno za izvajanje tovrstne vadbe imeti njihovo licenco.
Pomembno dejstvo je to, da njihova licenca ali naziv inštruktor ne zagotavlja strokovne usposobljenosti, ki jo je sicer, skladno z Zakonom o športu, potrebno imeti v Sloveniji. Licence raznih tržnih programov same po sebi nimajo veljave, če predhodno nimate opravljene osnovne strokovne usposobljenosti oziroma nimate ustrezne športne izobrazbe. To velja tako v Sloveniji kot v katerikoli drugi državi, ki ima določeno zakonsko ureditev za športno področje. Praktično to pomeni, da vsi ki želijo izvajati in voditi programe, za katere so pridobili različne »strokovne usposobljenosti ali tržne licence na prostem trgu«, si morajo zagotoviti tudi ustrezno uradno strokovno usposobljenost, ki velja v RS. Za ustrezno strokovno usposobljenost na področju fitnesa, skupinskih fitnes vadb in pilatesa je odgovorna in zadolžena Fitnes zveza Slovenije.

5. Na podlagi uradno veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti in predloga ustrezne nacionalne panožne športne zveze, potrdi licence tudi OKS. Spisek potrjenih kadrov je viden tudi na spletnem portalu OKS, kje ga lahko preveri tudi tržni inšpektor, ki preverja veljavno strokovno usposobljenost na terenu. Skladno s Pravilnikom o licencah FZS, je potrebno na področju fitnesa, skupinskih fitnes vadb in pilatesa licenco obnavljati vsako tekoče leto. Veljavna licenca je nujen pogoj, da lahko strokovno delo v športu opravljamo v tekočem letu.

6. Licenco FZS lahko pridobijo tudi tisti delavci na področju športa, ki so strokovno usposabljanje opravili pri kakšni drugi nacionalni panožni zvezi v Sloveniji ali tujini, ki imajo veljavne programe usposabljanja (Gimnastična zveza Slovenije, Športna unija Slovenije, …) za enako področje in primerljive športne vsebine (delno ali v celoti za fitnes, skupinsko fitnes vadbo, pilates), če to dokažejo z ustrezno diplomo in zadostijo zahtevam za izdajo licence. V kolikor vsebine niso primerljive je možno opraviti delni tečaj za manjkajoče vsebine.

Za zaključek naj še enkrat poudarimo, da če želite opravljati delo v športu, morate imeti ustrezno strokovno usposobljenost (po programu, potrjenem s strani Strokovnega Sveta RS za šport, pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport) oziroma ustrezno izobrazbo športne smeri. Diploma, ki jo prejmete je uraden doživljenjski dokument. Na osnovi diplome si pridobite veljavno licenco, ki predstavlja dovoljenje za delo v določenem športnem programu in jo je potrebno letno obnavljati. To velja tudi za področje fitnesa, skupinske fitnes vadbe in pilatesa. Priporočamo vam, da si glede na poostreni nadzor, ki ga je pričela izvajati Tržna inšpekcija RS in v korist udeležencev vadbe, zagotovite ustrezno strokovno usposobljenost in tako doprinesete k temu, da bomo Slovenci dejansko zdrav in športen narod.

Pred. Gerlovič Dušan, spec. mang. – predsednik UO FZS
Doc.dr. Boris Sila – predsednik SO FZS