O FZS

IZKAZ FITNES ZVEZE SLOVENIJE

“Fitnes zveza Slovenije (FZS) je članica Olimpijskega komiteja Slovenije.

Fitnes zveza Slovenije, deluje v skladu s statutom FZS ki ga sprejmejo vse članice FZS.

PRISTOPNA IZJAVA ZA DRUŠTVA

Pristopna izjava

Strategija, strateški cilji in vizija razvoja Fitnes zveze Slovenije

Predsednik FZS: pred.Dušan Gerlovič, spec. man.

1. UVOD

Fitnes zveza Slovenije(FZS) je nacionalna športna zveza, ki na področju Republike Slovenije (RS) skrbi za vsestranski strokovni, kadrovski, vsebinski in organizacijski razvoj fitnesa in skupinskih vadb ter pilatesa. Fitnes in wellness ter različne športne aktivnosti za zdravje so v Sloveniji zelo popularne, saj raziskave kažejo, da se z različnimi oblikami fitnes vadbe ukvarja 10,4 do 12,5 odstotka državljank in državljanov RS. Sila(2009) navaja, da se je fitnes po letu 1992, ko je bilo aktivnih 2,7 odstotka prebivalcev Slovenije, izredno hitro razvijal. Redna in strokovno vodena vadba v različnih oblikah fitnes aktivnosti prispeva k učinkoviti telesni in funkcionalni sposobnosti, kvaliteti življenja in povečevanju pozitivne samopodobe, zato je smiselno in javno koristno, da fitnes v RS pospešeno razvijamo na vseh ravneh – v športnih društvih, šolah, fitnes centrih, zdraviliščih, …

Razvoj fitnesa in različnih oblik skupinskih vadb je v globalnem svetu zelo dinamičen in trendovski. Burnost tega razvoja je čutiti tudi v Sloveniji in včasih je kar težko slediti vsem fitnes novitetam in pobudam, ki nastajajo na tržišču in strokovnim dilemam, kako naj treniramo oz. vadimo, da bo učinek za zdravje in dobro počutje udeležencev vadbe maksimalen. Veliko je namreč pasti in skušnjav, ki nas lahko hitro zapeljejo v svet dobička in pohlepa po hitrem zaslužku, namišljene lepote ali nevarni svet nedovoljenih poživil, ki imajo lahko katastrofalne posledice za udeležence vadbe in širšo družbo.

FZS želi kot odgovorna nacionalna športna zveza za področje fitnesa, skupinskih vadb in pilatesa zagotoviti:

– nove standarde in merila za kvalitetno strokovno vadbo, ki naj bo javno dostopna za
vse državljanke in državljane RS,
– kvalitetne vsebinske programe za vadbo,
– sistem učinkovitega strokovnega usposabljanja in licenciranja strokovnih kadrov,
– elektronski(računalniški) sistem za vsestransko podporo, ki bo lahko dostopen in
razumljiv za državljane in državljanke RS,
– nadzor nad porabo nedovoljenih in škodljivih poživil.

2. VIZIJA RAZVOJA FZS

FZS namerava do leta 2020 vpeljati najvišje standarde za uporabnike fitnes storitev, ki bodo tako zaščiteni po strokovni in vsebinski plati. Skrb za zdravje in kvaliteto življenja državljanov in državljank RS je imperativ, ki zahteva odličnost strokovnega in poslovnega delovanja:

– vseh kategorij licenciranih kadrov v RS na področju, ki ga FZS pokriva,
– sistema zaščite in informiranja uporabnikov fitnes aktivnosti na prostem trgu,
– sistema strokovnega usposabljanja kadrov, ki delujejo v fitnesu,
– sistema »kontrolinga« in zagotavljanja enakih možnosti zaukvarjanjem s fitnesom in
skupinsko vadbo za vse državljane in državljanke RS,
– sistema vrednotenja kakovosti ponudbe fitnesov in podeljevanja znakov odličnosti FZS.

3. STRATEGIJA IN STRATEŠKI CILJIFZS

Nadaljnji razvoj FZS bomo gradili na naslednjih strateških smernicah oz. usmeritvah:

– poglobljenem delovanju na e – sistemih, z namenom, da bo celotna vsebinska ponudba in
poslovno delovanje FZS lahko in pregledno dosegljiva za vse državljane in državljanke RS;
– kvalitetnem strokovnem delovanju na strokovnih vsebinah, ki so nujne zaradi spremljanja in
aktivnega sodelovanja pri hitrem razvoju stroke na področju fitnesa, wellnessa in skrbi za
zdravje prebivalcev RS;
– vsebinskem in raznolikem programskem širjenju programov in ozaveščanju vseh kategorij
prebivalcev RS o pomenu in vlogi fitnesa in wellnessa za zdravje;
– kvalitetnem in poglobljenem strokovnem usposabljanju za vaditelje fitnesa, inštruktorje
fitnesa in trenerje fitnesa ter ostale vaditelje za raznovrstne skupinske vadbe;
– učinkoviti zaščiti pravic uporabnikov – koristnikov, ki aktivno sodelujejo v procesu treninga
oz. fitnes vadbe;
– nenehnem strokovnem delu in prenosu znanja preko seminarjev, strokovnih posvetov in
kongresov za licencirane kadre in ostalo zainteresirano javnost.

Poslovno politiko (strateške cilje) FZS smo postavili v tri časovne dimenzije:

– tekočo politiko (leto2012): notranja mobilizacija in izvedba petih vseslovenskih projektov za pospeševanje redne vadbe (v vseh oblikah fitnes dejavnosti: fitnes, skupinska vadba in pilates)na nacionalni ravni (Študentski fitnes 2012, SLOfit2012, Fitliga 2012, Strokovni priročnik, Kongres-Fitnes in srce 2012); osnovni cilj teh dejavnosti je povečati število redno vadečih v fitnes aktivnostih za 10.000 oseb v letu 2012 in pospeševanje razvoja;
– razvojno politiko(obdobje 2013 – 2016): snovanje novih temeljnih zmožnosti FZS in uvajanje novih programov na področju fitnesa in skupinskih vadb, ki bodo proizvod slovenskih strokovnjakov in kadrov FZS; povečanje prepoznavnosti in ugleda FZS v RS in tujini;
– temeljna politika (doleta 2020): zagotovitev ustrezne notranje in zunanje kulture in etike, ki
bo odražala stalne vrednote fitnesa, wellnessa in skupinskih vadb v notranjem in zunanjem okolju FZS; končni cilj temeljne politike je vrhunska strokovna usposobljenost slovenskih fitnes kadrov, poslovna odličnost FZS, celovita ozaveščenost državljanov in državljank RS o pomenu te vadbe za zdravje in aktivna udeležba 20 odstotkov slovenske populacije v redni fitnes vadbi.